Nuovo libro di poesie di Franco Fittipaldi: “Noi siamo quelli…”

E’ stato pubblicato a dicembre il nuovo libro di Franco Fittipaldi, presentato a Policoro nelle scorse settimane.
Si intitola “Noi siamo quelli…” e non mancano nell’opera poesie dialettali.

Così ha risposto Fittipaldi in una video intervista a ilmetapontino.it sul titolo della raccolta. “Noi siamo quelli che hanno vissuto la storia del territorio nel dopoguerra, figli del ritorno a casa dei soldati e figli della costruzione e della ricostruzione, fatta di tante novità tra cui una importantissima da noi: la riforma agraria e la fondazione delle città della costa”.

Perché la poesia? “La poesia è sintesi e riesce a trasmettere in poche frasi immagini complesse”.

Fittipaldi non è nuovo a preziose iniziative di pubblicazione. L’anno scorso ha dato orgoglio alle comunità di Rotondella e Policoro classificandosi al secondo posto nel concorso di poesia dialettale lucana, a cura della professoressa Patrizia Del Puente, docente di Glottologia e Linguistica dell’Università degli studi della Basilicata. “Cutìstë e Pëlëcòrë” è la poesia premiata allora con questa motivazione: “versi limpidi che descrivono la figura dell’agricoltore, assegnatario di un terreno e detentore di humanitas”.

Qui il sito web di Fittipaldi.

Riportiamo la poesia premiata riprendendone il testo dal sito Talenti Lucani.

Cutistë a Ppëlëcórë

Carë uagnunë mèië, amicë carë,

ié richë a mèië, cómë vò gghì ca varë,

parlë pë bbuië, ca nò mmë canuššésë,

parlë rë mië, ca pó’ ròppë u sapésë.

Èggë natë furésë a vië a Rëtunnë

e gghjivë cravëtë ch’ònnë avìa sètt’annë,

èmë crëššutë a ppanë sólë e vvèndë

paría ch’avìëmë tuttë, e òn géra nnèndë.

Ièrënë i tèmbë ra famë e rra uèrrë

e ttuttë së cambainë ra tèrrë,

pë qquirë ca tënijëmë a famigghië

jèrënë tèmbë amarë a ccrèššë i figghië.

Pò’ m’avutë sta cótë a Ppëlëcórë

e ssë rëcijënë “chi ccë va ccë mórë”.

I primë tèmbë cë mëttijëmë u (g)ranë

appènë appènë cë’accattaimë u panë.

A llu paisë, a sérë, quanda ggèndë:

nda sta cambagna, nvécë, òn géra nnènd,

a qquannë facía nnòttë tutt’i sérë

ói cómë camënainë i pënzérë!

Stu paisë ànë fattë i fèmmënë, i mammë

ch’ènë crëššutë, èr’ènë fattë (g)rannë

primë i maritë, ch’ànë sèmbë aiutatë

e rròppë i figghië, ch’ànë nguraggiatë.

Tanda ggèndë è bbënutë, r’ògnë ppartë

e nnui ònn’amë mai chiusë a pòrtë.

Tuttë s’èmë mbaratë anguna cósë

e ttuttë quandë sumë pulëcurèsë.

Nu motórë a ddui rótë, zappë e ppalë

e dd’acqua ca scurrirë ndi canalë,

u cundë ri caššèttë a rri cundalë

u cumbratórë, a fruttë e ll’anëmalë.

Vui ca stë cósë nòn i canuššésë

vënètë a qquà, ca vë pa(g)amë i spésë:

a nnui nëššunë òn s’è rialatë nèndë,

putèmë uardà ‘n faccë a ttuttë quandë!

nòn ggè ffërtunë sènza sacrëficijë

e nnèndë së pó ffa sènza spëranzë.

Nui ch’èmë accumënzatë èmë ggià fattë,

e qquasë quasë sta facènnë nòttë,

ma u cèlë è rrussë, rëcamatë a stèllë, ca stasérë

vincërë n’ata vótë a prëmavérë.

Assegnatario a Policoro

Cari ragazzi miei, amici cari,

dico di me, vada come vuole,

parlo per voi, che non mi conoscete,

parlo di me, così dopo sapete.

Sono nato salariato dalle parti di Rotondella

e sono andato a padrone che avevo sette anni.

Siamo cresciuti a pane, sole e vento

sembrava avessimo tutto, e non c’era niente.

Erano i tempi della fame e della guerra

e tutti campavano dalla terra,

per quelli che avevamo famiglia

erano tempi amari a crescere i figli.

poi abbiamo avuto questo podere a Policoro

e ci dicevano “chi ci va, ci muore”.

I primi tempi mettevamo il grano

e a malapena compravamo il pane.

Al paese, alla sera, quanta gente:

in questa campagna, invece, non c’era niente,

e quando faceva notte tutte le sere

oh, come camminavano i pensieri!

Questo paese l’hanno fatto le donne, le mamme

che hanno cresciuto, ed hanno fatto grandi

prima i mariti, che hanno sempre aiutato

e dopo i figli, che hanno incoraggiato.

Tanta gente è venuta, da ogni parte

e non gli abbiamo mai chiuso la porta.

Tutti abbiamo imparato qualche cosa

e tutti quanti siamo policoresi.

Un motore a due ruote, zappa e pala

e l’acqua che scorreva nei canali,

il conto delle cassette e dei quintali

il compratore, la frutta, e gli animali.

Voi che queste cose non le conoscete

venite qui, che vi paghiamo le spese:

a noi nessuno ha regalato niente,

possiamo guardare in faccia tutti quanti!

Non c’è fortuna senza sacrificio

e niente si può fare senza speranza.

Noi che abbiamo cominciato abbiamo già fatto,

e quasi quasi sta facendo notte,

ma il cielo è rosso, ricamato a stelle, che stasera

vince un’altra volta la primavera.

Condividi questo contenuto su

Autore dell'articolo: Pino Suriano